ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ปี 2553 (ข้อมูลจากกองพัฒนานักศึกษา)

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ปี 2556 (ข้อมูลจากกองพัฒนานักศึกษา)

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า (ทั้งหมด)
สาขาการบัญชี


 
ปีการศึกษาที่    2549     2550    2551     2552     2553     2554


สาขาวิชาวารสารสนเทศ 


ปีการศึกษาที่     2551    2552    2553    2554     2555


สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร


ปีการศึกษาที่   2551     2552     2553     2554     2555


 สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด


ปีการศึกษาที่   2551     2552     2553     2554     2555


สาขาวิทยุโทรทัศน์ปีการศึกษาที่    2551    2552     2553     2554     2555


สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง


ปีการศึกษาที่    2552    2553    2554     2555


สาขาวิชาการภาพยนตร์ และการสื่อสารการแสดง


ปีการศึกษาที่  2551     2552     2553     2554    2555


สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่


ปีการศึกษาที่  2555


สาขาวิชาภาพเคลื่อนใหวและสื่อผสม


 ปีการศึกษาที่  2555


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


ปีการศึกษาที่ 2549      2550    2551     2552     2553     2554


สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์


ปีการศึกษาที่  2549
      2550     2551     2552    2553     2554


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ปีการศึกษาที่  2549      2550     2551     2552     2553     2554


สาขาวิชาการเงินการธนาคาร


ปีการศึกษาที่   2551     2552     2553     2554


สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ


ปีการศึกษาที่  2552     2553     2554


สาขาวิชาการตลาด


ปีการศึกษาที่  2549      2550     2551     2552     2553     2554


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ


ปีการศึกษาที่  2552     2553     2554


สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ


ปีการศึกษาที่  2551     2552     2553     2554 


สาขาการบัญชี


ปีการศึกษาที่  2551     2552    2553     2554