คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาตรี ได้ทำการเปิดสอน

1. หลักสูตรบัญชีบัญฑิต

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต

3. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต


1. หลักสูตรบัญชีบัญฑิต


สาขาการบัญชี

เรียนอะไร: ศึกษาเรื่องงบ บัญชี ในองค์กรต่างๆ วิชาชีพบัญชีและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และแก้ไขปัญหาด้านการจัดการในองค์กรภาครัฐได้เป็นอย่างดี รวมทั้งศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

จบแล้ว: ทำงานด้านการทำ-ตรวจสอบ ด้านการภาษีอากร การวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 


รายละเอียดหลักสูตร


2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต เปิดสอนทั้งสิ้น 8 สาขาประกอบด้วย


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

เรียนอะไร: กระบวนการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สามารถวิเคราะห์นโยบายระบบเศรษฐกิจ

จบแล้ว: เป็นได้ทั้งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เศรษฐกิจ แผนงาน และนโยบาย พนักงาน ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งภายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์

เรียนอะไร: เรียนรู้กระบวนการบริหารธุรกิจ และรู้จักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ

จบแล้ว: สามารถทำงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจส่วนตัว โดยชึความรู้พื้นฐานทางการบริหารธุรกิจและความรู้เฉพาะทาง ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเป็นเจ้าของธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียนอะไร: มีความรู้ ความสามารถด้านเทตโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถออกแบบและสร้างระบบงานประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

จบแล้ว: ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งองค์กรของภาครัฐและหน่วยงานเอกชน หรือธุรกิจส่วนตัว


รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

เรียนอะไร: เข้าใจหน้าที่ของการลงทุนและการเงิน เรียนรู้ วิเคราะห์ และวางแผนการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจประสบผลสำเร็จ

จบแล้ว: เป็นเจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ธนาคาร ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านการเงิน การธนาคาร เจ้าของธุรกิจส่วนตัว


รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ

เรียนอะไร: ผลิตบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจ มีทักษะในการประกอบธุรกิจ เป็นเจ้านายของตัวเอง

จบแล้ว: เจ้าของธุรกิจ ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาการตลาด

เรียนอะไร: ศึกษาความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ สาขาการตลาดมีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ การพยากรณ์การตลาด

จบแล้ว: ทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการการตลาด ทำงานธนาคาร เจ้าจองธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการต่างๆ


รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เรียนอะไร: สาขาการจัดการูรกิจบริการมี 2 แขนงวิชา ได้แก่ ธุรกิจบริการเพื่อสูขภาพและความงาม และแขนงวิชาธุรกิจบริการด้านอาหารและภัตตาคาร ผลิตบัณทิตทางการบริหารธุรกิจ ให้มีความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจและบริการในหลากหลายรูปแบบ

จบแล้ว: ทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน นักวิชาการ พนักงานบริการ รวมไปถึงเป็นเจ้าของธุรกิจการค้า และธุรกิจบริการ


รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

เรียนอะไร: ศึกษาปัจจัยทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การค้า กฎหมาย การตลาด การเงิน ทรัพยาบุคคล กลยุทธ์ พิธีการในการนำเข้า-ส่งออก การประกอบธุรกิจ

จบแล้ว: ทำงานเกี่ยวกับการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ


รายละเอียดหลักสูตร


3. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต  เปิดสอนทั้งสิ้น 8 สาขาประกอบด้วยสาขาวิชาวารสารสนเทศ 

เรียนอะไร: พื้นฐานทางวารสารสนเทศ และองค์ประกอบของข่าว บทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ จรรยาบรรณ  ความรับผิดชอบ  ทางด้านวารสารสนเทศ

จบแล้ว: ผู้สื่อข่าว กองบรรณาธิการ ผู้ดูและเว็บและสื่อสังคมออนไลน์ในองค์กรต่างๆ ช่างภาพ  ผู้เขียนบท นักเขียน รายละเอืยดหลักสูตร


รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร


เรียนอะไร: การวางแผน ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ กระบวนการทำงาน การผลิต ผลิตข่าวด้านประชาสัมพันธ์

จบแล้ว: ทำงานด้านสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายดูแลลูกค้า นักวางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์


รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

เรียนอะไร: แนวคิดและบทบาทของการสื่อสารการตลาด บทบาทของส่วนประสมทางการตลาดในการทำหน้าที่เป็นเตชครื่องมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อถ่ายทอดความคิดจากผู้ประกอบการไปยังผู้บริโภคเป้าหมายแนวทางในการวางแผน กิจกรรมการส่วเสริมการตลาด เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค

จบแล้ว: นักสร้างสรรค์งานโฆษณา ผู้บริหารงานลูกค้า นักวางแผนวางแผนสื่อโฆษณา นักออกแบบสิ่งพิมพ์ นักวางแผนกาสื่อสารการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด ผู้ผลิตงานโฆษณา ผู้รับจัดงาน


รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิทยุโทรทัศน์ 

เรียนอะไร: กระบวนการการผลิตรายการวิทยูชุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการวิทยุโทรทัศน์ พื้นฐานและเทคนิคการสร้างภาพกราฟฟิค การใช้กล้องเพื่อถ่ายงานโทรทัศน์

จบแล้ว:  ผู้กำกับรายการโทรทัศน์ โปรดิวเซอร์ ครีเอทีฟ นักเขียนบท นักจัดรายการโทรทัศน์ พิธีกร นักแสดง นักข่าวโทรทัศน์

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง 

เรียนอะไร: หลักการวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น กระบวนการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ เทคนิคและขั้นตอนการใช้เครื่องมือต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพวเตอร์พื้นฐานที่เกียวข้องกับการผลิต การเขียนบทวิทยุ

จบแล้ว: ผู้ประกาศข่าว ผู้กำกับรายการวิทยุกระจายเสียง นักเขียนบทวิทยุ นักจัดรายการ ครีเอทีฟรายการวิทยุการจายเสียง นักพากย์เสียงละคร เจ้าหน้าที่ตัดต่อและลำดับเสียง 

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาการภาพยนตร์ และการสื่อสารการแสดง 

เรียนอะไร: ทักษะในสาขาวิชาภาพยนตร์และการแสดง ทั้งทฤษฎีและทักษะปฎิบัติ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านกระบวนการคิด การสร้างสรรค์เพื่อการผลิตภาพยนตร์และกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์การแสดง

จบแล้ว:  ผู้กำกับภาพยนตร์ ทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์ นักวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ นักแสดง ผู้ผลิตละคร ประกอบกิจการส่วนตัว ประเภทธุรกิจบันเทิงในด้านภาพยนตร์และการแสดง


รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ 

เรียนอะไร: การวางแผน ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ กระบวนการทำงาน การผลิตงาน ผลิตข่าวด้านการประชาสัมพันธ์ 

จบแล้ว:  ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทางสื่อใหม่ นักการตลาดทางสื่อใหม่ นักการตลาดทางสื่อใหม่ ผู้ดำเนินการรายการทางสื่อใหม่ ผู้ประกอบการสื่อใหม่ ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่กราฟิก บรรณาธิการนิตยสารออนไลน์


รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาภาพเคลื่อนใหวและสื่อผสม

เรียนอะไร: การผลิตสื่อแอนิเมชั่น 2D 3D เพื่อนำไปใช้ในการผลิตภาพยนตร์ด้านแอนิเมชั่น ตลอดจนการผลิตสื่อด้านมัลติมีเดีย ทั้งในวิทยุโทรทัศน์ โฆษณา และภาพยนตร์

จบแล้ว:  ผู้ผลิตงานในบริษัทแอนิเมชั่นทั้งในและต่างประเทศ ด้านออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกด้านโฆษณาและภาพยนตร์และวิทยุโทรทัศน์ นักเขียนภาพประกอบและนักเขียนการ์ตูน เจ้าของธุรกิจด้านการออกแบบสื่อตลอดจนบริษัทด้านแอนิเมชันและมัลติมีเดียงานด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน


รายละเอียดหลักสูตร