ผลการประกวด ดาว-เดือน กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560

ผลการประกวด ดาว-เดือน กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี  2560

         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการประกวด "C.A. Ambassador 2017"  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ร่วมด้วยรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และคณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในโครงการ  ผลการตัดสินปรากฎว่า นายอติชาติ เอี่ยวทองเพิ่ม (แม็ก)  นักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  และนางสาวแมรี่ อาครัม(แมรี่) นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  ได้รับตำแหน่งดาว - เดือน กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 32 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560  ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งจะทำหน้าที่เป็นต้นแบบในการทำความดี และปฎิบัติหน้าที่จิตอาสาเพื่อสังคมในโอกาสอันควรต่อไป