ผู้บริหาร วจก. ร่วมพิธีมุทิตาจิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
       วันที่ 14 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 72 ปี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา