การจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3