วจก. จัดงาน “12 สิงหา มหาราชินี ลูกพระนางสดุดี ถวายพระพร 2560”
วจก.  จัดงาน “12 สิงหา มหาราชินี ลูกพระนางสดุดี ถวายพระพร 2560”

          วันที่ 7 สิงหาคม 2560   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการ “12 สิงหา มหาราชินี ลูกพระนางสดุดี ถวายพระพร 2560” เริ่มต้นด้วยกิจกรรมในช่วงเช้า พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูปถวายเป็นพระราชกุศล  จากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการฯ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เป็นประธานเปิดโครงการ  พร้อมลงนามถวายพระพร   มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย และรับชมบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ   มีรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงาน   ณ  ลานอเนกประสงค์ อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา