วจก. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรม
การวิชาการ ประจำปี 2560 เกี่ยวกับการการพิจารณาการส่งค่าระดับคะแนนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ