หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 
คณะ ที่ตั้ง โทร แฟกซ์
คณะครุศาสตร์ อาคาร11 02-160-1056 02-160-1057
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร26 02-160-1143 02-160-1146
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร35 02-160-1284 02-160-1283
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร42 02-160-1435 02-160-1440
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร56 02-160-1490 02-160-1491
คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร58 02-160-1388 ต่อ 100 -
วิทยาลัย ที่ตั้ง โทร แฟกซ์
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร37 02-160-1206 01-160-1204
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตศาลายา 034-964-946 034-964-945
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร37 02-160-1182 -
วิทยาลัยภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ อาคาร38 02-160-1350 -
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม 034-773-904 034-773-903
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตศาลายา 062-491-3343 -
บัณฑิตวิทยาลัย      
สำนัก / สถาบัน ที่ตั้ง โทร แฟกซ์
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคาร31 02-160-1224 02-160-1222
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร31 02-160-1274 02-160-1227
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร27 02-160-1216 02-160-1054
สำนักงานอธิการบดี อาคาร58    
สำนักทรัพย์สินและรายได้ โรงแรมวังสวนสุนันทา 02-160-2103 -
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร38 080-572-2715 -
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อาคาร34 02-160-1265 02-160-1268
ศูนย์ ที่ตั้ง โทร แฟกซ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร31 02-160-1230 02-160-1227
ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิคส์ อาคาร34 02-160-1265 02-160-1268
ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) อาคาร32 02-160-1246 02-160-1145
กอง ที่ตั้ง โทร แฟกซ์
กองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี 02-160-1023 -
กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี 02-160-1016 -
กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี 02-160-1017 02-160-1028
กองพัฒนานักศึกษา อาคาร38 02-160-1356 02-160-1353
กองบริหารงานบุคคล อาคาร32 02-160-1252 02-160-1259
กองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี 02-160-1038 02-160-1007
งานทะเบียนและวัดผล อาคารสำนักงานอธิการบดี 02-160-1024 02-160-1262