วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2558 00:00

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

Written by 
Rate this item
(0 votes)


   

ผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา


   
ที่ปรึกษาคณะบดี


ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์


 
  ที่ปรึกษาคณะบดี


อ.อภิชาติ กำภูมิประเสริฐ


รองคณบดีฝ่ายวิชาการอ.อโนชา โรจนพานิช


รองคณบดีฝ่ายวิจัยดร.สมภูมิ แสวงกุล


รองคณบดีฝ่ายบริหารอ.สมศักดิ์ คล้ายสังข์


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษอ.สุพัตรา กาญจโนภาส


รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพดร.ชารวี บุตรบำรุง


  ผู้ช่วยคณบดี


อ.ณรงค์ อนุรักษ์


 


ผู้ช่วยคณบดี


ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์


 
  หัวหน้าภาควิชา


อ.รัศมี รัตนอุบล

  หัวหน้าภาควิชา


ผศ.ดร ประกายกาวิล ศรีจินดา
 
    หัวหน้าสำนักงาน


นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์
   

Read 4869 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2559 06:46