Download เอกสารต่างๆ 

ฝ่ายวิชาการ

- จรรยาบรรณบุคลากร

- เอกสารประกอบการยื่นคำร้องต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ

- ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนย้อนหลัง กรณีชำระค่าเทอมล่าช้า

- ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนล่าช้า

- ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ

- ขอสำเร็จการศึกษาแบบผิดลำดับขั้น

- คำร้องขอเปิดวิชาเรียน

- ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนรหัสวิชา

- ขอความอนุเคราะห์คืนสภาพนักศึกษา

- ขอความอนุเคราะห์ตามเกรด

- คำร้องขอสอบภายหลังจากกำหนดการสอบปลายภาคเรียน

- คำร้องขอเพิ่มรายวิชา

- คำร้องขอถอดรายวิชา

- คำร้องขอยกเลิกรายวิชา

- มคอ3 รายละเอียดของรายวิชา

- ตัวอย่าง มคอ3 รายละเอียดของรายวิชา

- คู่มือการออกแบบการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- คู่มือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา

- ตัวอย่าง มคอ5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (1)

- ตัวอย่าง มคอ5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (2)

    ฝ่ายบุคลากรและฝ่ายฝึกอบรม

- ใบลาอุปสมบท

- แบบยกเลิกวันลา

- หนังสือลาออกจากราชการ

- ขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศ

- ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ

- ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

- คำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร

- คำขอมีบัตร หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

- ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานชั่วคราว)

- ใบสมัครนักศึกษาช่วยงาน

- คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยระเบียบ

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2547

- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

- ระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยพนักนงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2550

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลักเกณฑ์และวิธีลา

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุบุคคล

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  ฝ่ายพัสดุ

- แบบขอเบิกพัสดุ

- แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์

- แบบแจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

- แบบเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ ประจำปี 

- แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณประจำปี

  ฝ่ายการเงินและบัญชี

- แบบแจ้งขอส่งเอกสารการเบิกจ่าย

- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

- ใบสำคัญรับเงิน

- ใบสำคัญรับเงินวิทยากร

  ฝ่ายธุรการ

- บันทึกข้อความ

- บันทึกข้อความ ออกหนังสือติดต่อราชการภายนอก

  ฝ่ายงานอาคารยานพาหนะและงานโสตทัศนูปกรณ์

- แบบฟอร์มการขอจองห้องประชุม อาคาร 57

- แบบการขออนุญาตการใช้ยานพาหนะ (ภายในกรุงเทพฯ)

  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- แบบฟอร์มการแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์

- แบบฟอร์มการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

- แบบขออนุญาตลาเรียนของนักศึกษา

- แบบฟอร์มขอจองห้องประชุมสโมสรนักศึกษา

- แบบยืมอุปกรณ์กีฬา

  ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

- แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน

- แบบฟอร์มขอจดหมายอนุเคราะห์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - สหกิจศึกษา

- แผนที่ฝึกงาน

- รูปแบบรายงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ

- คู่มือการเขียนรายงาน

  ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์

- SBC1 แบบขอยืมชุดผลิตรายการโทรทัศน์แบบเคลื่อนย้าย (ENG)

- SBC2 แบบขอยืมชุดผลิตรายการโทรทัศน์แบบเคลื่อนย้าย (MFP)

- SBC3 แบบขอใช้ห้องปฏิบัติการวิชาการ

- SBC4 แบบขอใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยุกระจายเสียง

- SBC5 แบบฟอร์มขอยืมกล้องภาพนิ่ง

- SBC6 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

- SBC7 ทะเบียนประวัติผู้ใช้บริการ 1

- SBC8 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์

- SBC9 แจ้งซ่อมอุปกรณ์การเรียนการสอน 


  ฝ่ายประกันคุณภาพ

- ปก คำนำ สารบัญ SAR 2552 (ระดับคณะ)

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน (ระดับคณะ)

- ส่วนที่ 2 ผลปฏิบัติงานตามแผน (ระดับคณะ)

- ส่วนที่ 3 รายงานการประเมินตนเอง (ระดับคณะ)

- ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา (ระดับคณะ)

- ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (ระดับคณะ)

- ฟอร์มปก SAR 2552 (ระดับคณะ)

- ฟอร์มคำนำ (ระดับสาขาวิชา)

- ส่วนที่ 1 บริบทของสาขา (ระดับสาขาวิชา)

- ส่วนที่ 2 รายงานการประเมินตนเอง (ระดับสาขาวิชา)

- ส่วนที่ 3 ผลการประเมินและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (ระดับสาขาวิชา)

- ผลการนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา

  คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ที่ควรรู้

- คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย ระเบียบ

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2547

- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

- ระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักเกณฑ์และวิธีลา

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุบุคคล

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการประเมินผลการปฏิบัติงาน


ฝ่ายบริการการศึกษา

- คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

- คำนำ

- สารบัญ

- เนื่อหา