กำหนดการรายงานตัว โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ (ภาคบ่าย) รอบ 1