วจก. จัดอบรมพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น


ดูภาพเพิ่มเติม


         เมื่อวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานเปิดโครงการ  

        ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือ และวิพากษ์คู่มือเป็นตัวอย่างในการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน นำไปสู่ความก้าวหน้าในการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น  รวมทั้งมีความพร้อมและมั่นใจในการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ จำนวนทั้งสิ้น 33 คน  เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือ   ณ  ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724)  คณะวิทยาการจัดการ