วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2558 00:00

หลักฐานการฝึกอบรม

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
ตำแหน่งทางวิชาการ   รายนามคณาจารย์   การพัฒนาศักยภาพ
    สาขาการบัญชี    
  อาจารย์ รุ่งลักษมี รอดขำ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ อโนชา กิมกง โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ปราณี ตรีทศสกุล โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ นวพร ทองนุช โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
  อาจารย์ นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
  อาจารย์ ลัดดา หิรัญยวา โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ อภิญญา วิเศษสิงห์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ Bella Iposada Llego  โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  อาจารย์ พยนตร์ธร สำเร็จกิจเจริญ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 
  อาจารย์ สุพัตรา กาญจโนภาส โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 
  อาจารย์ ธงไชย สุรินทร์วรางกูร โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 
  อาจารย์ สมชาย บัวรุ่ง โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 
  อาจารย์ อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 
  อาจารย์ ลดาพร พิทักษ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 
    สาขาการเงินการธนาคาร  
  อาจารย์ รัศมี รัตนอุบล โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  ดร. ชารวี บุตรบำรุง โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.(หญิง) อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ อรทัย รัตนานนท์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา สังขมณี โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 
  ดร. วิทยา อินทรพิมล โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ ชนากานต์ หังสสูต โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 
    สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  อาจารย์ ขจีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ อณัญญา ธนะศรีสืบวงศ์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ ศุนาลัย โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อศักดิ์ ซอแก้ว  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สิริอร จำปาทอง โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ กนกวรรณ แก้วประเสริฐ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ เปรมใจ เอื้อจิตร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  ดร. จันทร์เพ็ญ มีนคร โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ อรรณพ ปานพวง  โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง  โครงการอบรมการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติ และรายงานผลงานวิจัย
    สาขาการประกอบการธุรกิจ  
  อาจารย์ กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงสมร ฟักสังข์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ พัชราภรณ์ เลขยันต์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ญาลดา พรประเสริฐ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
    สาขาการตลาด    
  อาจารย์ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลศรี แสนสุข โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
รองศาสตราจารย์ อาจารย์ มีนา เชาวลิต โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรภร พลพนาธรรม โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต  
  อาจารย์ ญาณัญฏา ศิริภัทร์ธาดา โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ วรางคณา จิตราภัณฑ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ จริญา โพธิเวชเทวัญ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ พรรณรังสี อินทร์พยุง โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ เทพ เหมือนฟู โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  ดร. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์  โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 
  อาจารย์ ชุติมา คล้ายสังข์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
    สาขาการจัดการธุรกิจบริการ  
  อาจารย์ กิ่งกาญจน์ พงษ์ศิริ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ สุรางคนา พิพัฒน์โชคไชโย โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ มนันยา มีนคร โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  ดร. ปรมัตถ์ ชุติมันต์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
    สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  
  อาจารย์ กิตติเวทย์ บุญโญปกรณ์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ ภัทริยา ศรีสุข โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ วาริสริน ชาญสุไชย โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ พัทธนันท์ ชัยบุตร โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
    สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ศิวิไล ชยางกูร โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  ดร. สมภูมิ แสวงกุล โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ปริณภา จิตราภัณฑ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ อภิชาต กำภูมิประเสริฐ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
    สาขาวิทยุโทรทัศน์    
  อาจารย์ ปิติมนัส บรรลือ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ ประพจน์ ณ บางช้าง โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ วิชชา สันทนาประสิทธิ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
    สาขาวิทยุกระจายเสียง  
  อาจารย์ นารีนารถ ปานบุญ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สุปราณี วัฒนสิน โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
    สาขาวารสารสนเทศ    
  อาจารย์ เอกพล เธียรถาวร โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ  โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ปาริชาต รัตนบรรณสกุล โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ ณรงค์ อนุรักษ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ สิริพร มีนะนันทน์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ วิโรจน์ ศรีหิรัญ โครงการอบรมการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติ และรายงานผลงานวิจัย
    สาขาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม  
  อาจารย์ ธนิต พฤกธรา โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ พราว อรุณรังสีเวช โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ อิสรี ไพเราะ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ ปวิตร มงคงประสิทธิ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
    สาขาการภาพยนต์และการสื่อสารการแสดง  
  อาจารย์ พงศวีร์ สุภานนท์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ สมศักดิ์ คล้ายสังข์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ ปานแพร บุณยพุกกณะ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ สุภาภรณ์ วิมลชัยฤกษ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ ชิญณ์ ตั้งสกุลสถาพร โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ ธีรวัต ตระการภาสกุล โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
    สาขาการประชาสัมพันธ์  
  อาจารย์ สาวิตรี ชีวะสาธน์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ นันทิดา โอฐกรรม โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ภากิตติ์ ตรีสกุล โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ วิภาณี แม้นอินทร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ เรวดี ใวยวาสนา โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
    สาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด  
  อาจารย์ สุวิมล อาภาผล โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ประกายกาวิล ศรีจินดา โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
  อาจารย์ ดุษฎี นิลดำ  โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
  อาจารย์ ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
    สาขาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่  
  อาจารย์ สมทบ แก้วเชื้อ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  อาจารย์ สมิทธินันท์ ไทยรุ่งโรจน์ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน  
    บุคลากรสายสนับสนุน  
  นางสาว นิภาวรรณ ธาราศักดิ์ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว อัจฉรา สีลาดเลา โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นาย ประจวบ ทอสาร โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว สายบัว นนท์ศิลา โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว อรวรรณ บริบาล โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว อรรถจิรา สงจันทร์  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว มาณิกา ฤทัยสุข โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งเรืองชัยคงมี โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว ปทุมวดี นินำ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว สุลาวรรณ เพ็ขรแอง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว กันยากร สุจริตเนติการ  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว เกศิณี นิธิสิริประไพ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว พัชรี ทรัพย์ประเสริฐ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว พจนา พัดใย โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว รัตน์วดี เฮงสุพัฒนโชค โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว นัษนันท์ สิงห์คำจันทร์ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว จารุณี สนน้อย โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว พัชราภรณ์ สีลาดเลา โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นาย วรเชษฐ์ เอี่ยมมั่น โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว มาลัยพรรณ ปั้นทรัพย์ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นาย ฉัตรชัย เลี้ยงบุญประคอง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นาย นพพล สินสืบผล โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว ปิยะกาญจน์ อภิชัยกุล โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว วีณา กันหญีต โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นาง ณปภัช ประดิษฐพงษ์ โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อการวิจัย
  นาย สมภพ บุญคุ้ม  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นาย วชิรศักดิ์ ถิ่นทวี โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นาย กาญจน์มนัส หมื่นสังข์ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นาง สุวิมล วจีทองรัตนา โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว ประไพศรี เดชอนันต์ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นาย นาวิน ศรีแสง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  นางสาว ณัฏฐิญา นุชนาง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางและวิธีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
Read 1866 times Last modified on วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560 06:37

Latest from admin